Logo.jpg
הודעות
19/04/2015
האתר יהיה פתוח להשלמת מסמכים עד 30/04/2015 בלבד.
דף הבית
אודות
תבחינים
צור קשר
תבחינים
לצפייה בתבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2015 לחצו כאן

התמיכות תחולקנה בהתאם לתבחינים והסדרים כפי שאושרו ע"י מועצת העירייה ביום
ובכפוף לנוהל תמיכות.

מובהר בזאת כי העירייה תדון בבקשות לאור סדרי העדיפויות והקריטריונים העירוניים,
בהתחשב במצבה הכספי וללא קשר לתמיכה שניתנה או שלא ניתנה בעבר .

הבקשות תיבחנה על ידי צוותים מקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העירייה.

ביצוע התמיכה שתאושר למוסד יהיה מותנה בכך שהגוף יעמוד בתנאי נוהל התמיכות
ויסדיר את כל חובותיו לעירייה ( חוב בלתי מוסדר יקוזז מהתמיכה שתאושר )
מועד סיום הגשת הבקשות כולל כל המסמכים יעודכן בהמשך .
 
לאחר תאריך זה תיסגר המערכת ולא יהיה ניתן להשלים את תיק הבקשה .
תיק בקשה שלא הושלם בזמן לא יטופל ולא תינתן תמיכה לעמותה.

על העמותות לשמור את כל ההוכחות בגין הפעילויות שבוצעו לרבות פרסומיהם (עיתון , מודעה , פליירים וכו )
 
 
 
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות                        בניית אתר